• Viet Green Media & Event Quảng Trị - Cho thuê màn hình màn chiếu lắp ráp lớn sử dụng cho các hội nghị trung bình và hội nghị lớn khoảng 200 đến 300 người ( Kích thước từ 200 inches – 4m x 3m, 3,6m x 2,7m đến 300 inches - 5m x 4,5m )

BACK TO TOP